Author Archive: LilyLucy

รักษานิ่วในถุงน้ำดีและนิ่วในท่อน้ำดี ด้วยการส่องกล้องและผ่าตัดแผลเล็ก

ปัจจุบันการตรวจวินิจฉัยด้วยการส่องกล้องต…
Read more